لطفا اطلاعات خواسته شده را به طور کامل پر نمایید

اطلاعات کاربری

تصویر شما باید با فرمت های gif, png, jpg, jpeg باشد و این تصویر باید حداکثر ابعادش 200 پیکسل در 500 باشد و همچنین نباید حجم تصویر بیش از 2000 KB باشد.

انتخاب فایل تصویر

مشخصات همسر

اطلاعات مربوط به همسر خود را تنها در صورتی که مبلغه می باشد وارد نمایید.

سوابق علمی دانشگاهی و تخصصی

در این قسمت سوابق تخصصی خود را وارد کنید

آشنایی با زبان های خارجی:

سوالات مرتبط با فعالیت های مختلف

 فعالیت های علمی:

آموزشی:

فرهنگی:

اجرایی:

ایثارگری

سوابق تبلیغی با نهاد های دیگر

سوابق تبلیغ با موسسه نسیم وصال:

سوابق علمی حوزه

سطح علمی در حوزه کتبی و شفاهی را وارد کنید

سوابق تبلیغی با مؤسسه

گزارش تبلیغی

نحوه آشنایی با موسسه

مهارت ها

در این قسمت مهارت های خود را به صورت خواسته شده وارد نمایید

مهارت هایی اعم از : آموزش قرآن کریم ، کلاسداری، نویسندگی،رایانه، مداحی ، هنری ، زبان خارجی، هنری، ورزشی، رانندگی و ...

شما اینجا هستید: خانه فرم اعزام مبلغ register