دوره اموزشی تکمیلی سوادرسانه ایی با حضور استادخوش منظرو استادصالحی

برگزاری دوره اموزشی سوادرسانه با حضور اساتید برجسته استان برای مبلغین محترم موسسه نسیم وصال و خارج از موسسه نسیم وصال در روز ۵شنبه مورخ ۲مرداد سال ۹۹ انجام شد

پست های مرتبط

پیام بگذارید