اولین جلسه نقدوبررسی کتاب توسط گروه تبلیغی نسیم وصال در شهر قم

اولین جلسه سلسله نشستهای معرفی ونقد کتاب توسط گروه تبلیغی نسیم وصال در شهر قم برگزار گردید.در این نشست دکتر جواد فر به معرفی کتاب پادشاهان پیاده که به بررسی یکی از سفرنامه های مرتبط با پیاده روی اربعین بود پرداختند وشیرینی ها و خاطرات به یاد ماندنی این سفررا در قالب این کتاب باز خوانی کردند.ایشان به اهمیت انتقال معارف در سفرنامه پرداختند. قرار شد این جلسات باحضور کارشناسان دیگر مجموعه در هفته های اتی برگزار گردد.

ادامه مطلب